Tần suất xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Xem 10 số Xem tất cả

STT 12345678910
Số bóng 20245655893331217469
Số kì chưa về 141099888877
Lần về gần nhất 14 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 29/08/2021
Kỳ 1491)
10 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 03/09/2021
Kỳ 1495)
9 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 04/09/2021
Kỳ 1496)
9 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 04/09/2021
Kỳ 1496)
8 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 05/09/2021
Kỳ 1497)
8 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 05/09/2021
Kỳ 1497)
8 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 05/09/2021
Kỳ 1497)
8 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 05/09/2021
Kỳ 1497)
7 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 06/09/2021
Kỳ 1498)
7 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 06/09/2021
Kỳ 1498)