Tần suất xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Xem 10 số Xem tất cả

STT 12345678910
Số bóng 03838036924169989550
Số kì chưa về 18141414111110999
Lần về gần nhất 18 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 02/10/2021
Kỳ 1521)
14 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 06/10/2021
Kỳ 1525)
14 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 06/10/2021
Kỳ 1525)
14 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 06/10/2021
Kỳ 1525)
11 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 09/10/2021
Kỳ 1528)
11 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 09/10/2021
Kỳ 1528)
10 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 10/10/2021
Kỳ 1529)
9 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 11/10/2021
Kỳ 1530)
9 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 11/10/2021
Kỳ 1530)
9 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 11/10/2021
Kỳ 1530)