Tần suất xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Xem 10 số Xem tất cả

STT 12345678910
Số bóng 39938433035142381811
Tần suất 15121212121111111111
Lần về gần nhất 1 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 12/04/2021
Kỳ 1358)
3 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 09/04/2021
Kỳ 1356)
1 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 12/04/2021
Kỳ 1358)
3 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 09/04/2021
Kỳ 1356)
3 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 09/04/2021
Kỳ 1356)
3 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 09/04/2021
Kỳ 1356)
1 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 12/04/2021
Kỳ 1358)
9 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 02/04/2021
Kỳ 1350)
3 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 09/04/2021
Kỳ 1356)
0 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 13/04/2021
Kỳ 1359)