Tần suất xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Xem 10 số Xem tất cả

STT 12345678910
Số bóng 95250892107448331999
Tần suất 13131312121111111110
Lần về gần nhất 1 ngày trước
(Thứ 3
Ngày 28/06/2022
Kỳ 1769)
2 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 27/06/2022
Kỳ 1768)
1 ngày trước
(Thứ 3
Ngày 28/06/2022
Kỳ 1769)
0 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 29/06/2022
Kỳ 1770)
2 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 27/06/2022
Kỳ 1768)
9 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 20/06/2022
Kỳ 1761)
5 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 24/06/2022
Kỳ 1765)
2 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 27/06/2022
Kỳ 1768)
3 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 26/06/2022
Kỳ 1767)
1 ngày trước
(Thứ 3
Ngày 28/06/2022
Kỳ 1769)