Tần suất xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Xem 10 số Xem tất cả

STT 12345678910
Số bóng 27118670069384836360
Tần suất 14141313121010101010
Lần về gần nhất 2 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 13/09/2021
Kỳ 1503)
3 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 12/09/2021
Kỳ 1502)
5 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 10/09/2021
Kỳ 1500)
1 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 15/09/2021
Kỳ 1504)
1 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 15/09/2021
Kỳ 1504)
0 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 16/09/2021
Kỳ 1505)
0 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 16/09/2021
Kỳ 1505)
2 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 13/09/2021
Kỳ 1503)
0 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 16/09/2021
Kỳ 1505)
5 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 10/09/2021
Kỳ 1500)