Tần suất xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Xem 10 số Xem tất cả

STT 12345678910
Số bóng 67976243414027168476
Tần suất 14111111111111111010
Lần về gần nhất 1 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 04/06/2023
Kỳ 2090)
1 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 04/06/2023
Kỳ 2090)
2 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 02/06/2023
Kỳ 2089)
3 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 01/06/2023
Kỳ 2088)
1 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 04/06/2023
Kỳ 2090)
1 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 04/06/2023
Kỳ 2090)
0 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 05/06/2023
Kỳ 2091)
2 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 02/06/2023
Kỳ 2089)
1 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 04/06/2023
Kỳ 2090)
1 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 04/06/2023
Kỳ 2090)