Tần suất xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Xem 10 số Xem tất cả

STT 12345678910
Số bóng 30423427181172380184
Tần suất 13121212121211111110
Lần về gần nhất 2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)